Free samples Безплатни мостри на избрана подова настилка или стенен панел *важи за нови регистрирани клиенти при първа поръчка на мостри
РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА

Choose your delivery location

International (Samples)

Austria

Bulgaria / България

Croatia

Czech Republic

Germany

Greece

Hungary

Italy

Romania

Slovakia

Slovenia

BELGIUM

CYPRUS

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

IRELAND

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

NETHERLANDS

POLAND

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

Общи условия и условия на ползване

Общи Условия за продажба, доставка и плащане на стоки от електронния магазин Krono Shop

§ 1 Данни за Krono Shop и важни контакти

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  • Търговско наименование: „КроноШОП“ ЕООД

· ЕИК: 202714437

· Ид.№ по ДДС: BG 202714437

  • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северозападна промишлена зона

· Aдрес, на който се упражнява дейността: с. Равно поле 2129, Община Елин Пелин, Складова база Верила 1

  • Данни за кореспонденция: гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, e-mail: service-bg@krono-shop.com, тел.: 0800 19889 – достъпен от 9.30 до 16.30 часа от понеделник до петък (*без официални празници) .
  • Уебсайт: www.krono-shop.com

Потребителите могат да установят контакт със служители на Krono Shop, обслужващи електронния магазин посредством посочените канали за контакт, в рамките на работното време: от 9.30 до 16.30 часа, от понеделник до петък(*без официални празници).

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни  

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите  

гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уебсайт: www.kzp.bg

§ 2 Приложно поле

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “КроноШОП” ЕООД, ЕИК: 202714437, наричано по-долу “Krono Shop”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.krono-shop.com, наричани по-долу „Потребител/и“, от друга страна.  

2. Всички договори от разстояние за покупка  на стоки на Krono Shop чрез интернет се уреждат изключително от тези Общи условия за продажба, доставка и плащане на стоки от  електронния магазин Krono Shop.

3. Тези Oбщи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: www.krono-shop.com. При използване на сайта потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия.

§ 3 Оферта и сключване на договор

4. Krono Shop предоставя възмездно стоки от разстояние на потребители чрез сайта и електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.

5. Krono Shop запазва правото си на едностранна промяна в стоките, предлагани на сайта, техните параметри и характеристики. Krono Shop има право да променя информацията, публикувана на сайта без предварително уведомление до потребителя. Офертите на Krono Shop са необвързващи по отношение на цени и срокове на доставка.

6. Когато потребителят направи поръчка, това се счита за обвързваща оферта от страна на купувача. Поръчката на потребителя представлява оферта за покупка от електронния магазин. Съобщението по електронна поща, с което се потвърждава получаването на поръчката не се счита за окончателно приемане на поръчката от Krono Shop. Като продавач, Krono Shop може да приеме тази оферта чрез изпращане до купувача на уведомление, че стоките са приготвени за изпращане. Това представлява окончателното потвърждение на поръчката от страна на Krono Shop.

7. Договорът от разстояние за покупка се счита за сключен от момента на получаването на имейл от Krono Shop, с който потребителят бива уведомен, че поръчаните стоки са приготвени за изпращане.

8. Във всеки един момент, преди договорът да бъде сключен, Krono Shop може да откаже да достави поръчаните стоки. На потребителя ще бъде възстановена пълната сума по поръчката по реда на §7 и съобразно правилата за връщане в настоящите Общи условия.

§ 4 Извършване на поръчка

9. Извършването на поръчка и сключването на договор от разстояние за покупка на стоки от електронния магазин на Krono Shop може да се извършва от всяко лице, навършило 18 години и ползващо сайта. Извършването на поръчка  се извършва както от регистрирани потребители, така и без регистрация на потребителски профил.

10. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на поръчка.

11. В случай че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на поръчка, Krono Shop има право да:

- изиска от потребителя да я коригира и/или допълни, така че да бъде предоставена вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или 

- да откаже на потребителя доставка на поръчаните стоки.

Krono Shop не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. Krono Shop не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни, като евентуалното повторно изпращане на стоки е за сметка на потребителя.   

12. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в сайта. При извършване на поръчка потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на сайта възможности.

13. Възможно е да бъдат поставени ограничения в количеството при закупуване на голям брой от определени стоки (напр. мостри). С оглед характера на предлаганите стоки са въведени минимални количества за поръчка на определени артикули (например, минималното количество за поръчка на ламиниран   паркет е един пакет).

14. Krono Shop предоставя информация за предлаганите в електронния магазин стоки, включваща основните характеристики на стоката, нейната цена, разходите за транспорт и доставка, както и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите при покупката. Krono Shop не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на допълнително предоставената информация. Цялата информация по чл. 4 от Закона за защита на потребителя, относима към всяка стока, предлагана в електронния магазин, а така също и допълнителна такава е налична на уебсайта. В съответствие със следваната зелена политика на Krono Shop е достъпна в електронен вариант и няма допълнително да бъде прилагана към стоките при доставка. 

§ 5 Цени и условия на плащане

15. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка в електронния магазин и сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. Цените са обявени в лева и са крайни, като такива включват ДДС, но не и разходите за транспорт и доставка до адрес на потребителя. Цената за доставка се формира отделно и не е включена в обявената в електронния магазин цена за конкретен артикул.

16. Krono Shop има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.  Тази информация представлява част от договора и може да бъде изменяна само по взаимно съгласие на страните в хипотезата на § 5, т. 17 от Общите условия.

17. Отклонение от горното правило се допуска, в случай че между извършването на поръчката от потребителя и сключването на договора настъпи значителна промяна на цените на суровините, на постоянните разходи и/или на други икономически условия, отразяваща се върху цените в ущърб на Krono Shop, същият има право на актуализация на цените, съответстващи на тези промени. В този случай потребителят има право да се съгласи да заплати актуализираната цена или да се откаже от поръчката, като ще му бъде възстановена пълната сума по реда на §7 и съобразно правилата за връщане в настоящите Общи условия.

18. Стоките се заплащат при извършването на поръчката от потребителя чрез разплащане с дебитна и/или кредитна карта, както и чрез банков превод. Всички плащания се извършват в български лева.

19. Krono Shop не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя или неговата обслужваща банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута. Същото важи и за трансакции, които Krono Shop прави към потребителя, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на плащане към последния или по каквато  да е друга причина.

20. При избран метод на плащане „дебитна и/или кредитна карта“ могат да се ползват Visa, Visa-Electron, Maestro и MasterCard. Не се приемат V-Pay, American Express, JCB, Discover, Diners Club, като изброяването не е изчерпателно.

21. При избран метод на плащане „банков превод“ като основание следва да се впише номерът на поръчката. В случай че в срок от три работни дни от получаването от потребителя на информационния имейл – потвърждение на поръчката по банковата сметка на Krono Shop не е постъпило плащане, поръчката се счита за автоматично отменена. Krono Shop не дължи изпълнение по нея, като не носи отговорност за това.

22. Потребителите се съгласяват, че документирането на доставката се извършва посредством електронна фактура, издадена от Krono Shop. Издаването на електронна фактура е в съответствие със следваната зелена политика на Krono Shop. Фактурата за поръчаните стоки се изпраща по електронната поща, посочена от потребителя при извършването на поръчката.

23. Потребителите имат право да се откажат от поръчката, без да указват причина за това, до 23:59 часа източноевропейско време на същия ден, в който тя е генерирана. Уведомяването става посредством функционалностите, достъпни в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребители – посредством бутон в полученото съобщение по електронната поща, с което е било потвърдено получаването на поръчката.  Всички сторени разходи ще бъдат възстановени по реда на §7 и съобразно правилата за връщане в настоящите Общи условия.

След изтичане на този срок поръчката се счита за автоматично потвърдена от страна на потребителя. Krono Shop си запазва правото да не възстанови разходите за доставка, ако такива са били направени.

24. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай че Krono Shop няма възможност за изпълнение на поръчката поради изчерпване или недостатъчни наличности, Krono Shop уведомява потребителя на посочения от него телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща. В случай че потребителят не е съгласен с актуализирания удължен срок за доставка, Krono Shop възстановява стойността на стоките, които потребителят е поръчал.

§ 6 Доставка и срок на доставка

25.1. Доставките се извършват на територията на Република България, до адрес по избор на потребителя. Доставката се извършва срещу подпис след проверка на документ за самоличност.

25.2. Krono Shop не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни, като евентуалното повторно изпращане на стоки е за сметка на потребителя. 

25.3. При невъзможност за доставка при две посещения на посочения от потребителя адрес в рамките на един ден и/или невъзможност за осъществяване на контакт на посочения от потребителя телефон, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Krono Shop се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. В случай на такова прекратяване на договора за продажба от разстояние Krono Shop възстановява на потребителя заплатената сума.

26. До посочения от потребителя адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от потребителя адрес за доставка, което според преценката на водача на превозното средство, извършващо доставката, дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване. 

27. Доставките се извършват от трето лице – куриерска фирма – превозвач. Цената на доставката не е включена в цената на стоките. Разходите за транспорт и доставка са в зависимост от теглото и обема на артикулите, които са поръчани, а също така и спрямо зоната за доставка и допълнителните услуги (доставка до вратата на дома, фиксиран час и др.). Прилага се ценоразпис на куриерската фирма.

27.1. Теглата на артикулите, посочени на сайта са ориентировъчни и нямат обвързваща сила. 

27.2. Krono Shop си запазва правото да предоставя безплатна доставка при изпълнение на определени условия, посочени на уебсайта. В случай че безплатната доставка е обвързана с извършване на поръчка над определена стойност, калкулира се стойността само на поръчаните артикули,  без допълнителни услуги (доставка до вратата на дома, фиксиран час и др.), в случай че Потребителят е заявил такива.

27.3. Доставката по т. 27.2 се извършва до адрес и не включва качване до вратата на апартамент.

28. Срокът за доставка е 72 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката. При промяна на предвижданата дата за доставка Krono Shop ще информира потребителя.

29. Предвижданите дати на доставка се посочват в потвърждението на поръчката, както и в съобщението по електронната поща от Krono Shop, с което потребителят бива уведомен, че поръчаните стоки са приготвени за изпращане. Предвижданите дати се спазват по възможност. Когато поръчката пристигне в централния склад на куриерската фирма, потребителят ще получи известие за очаквана дата на доставка. Алтернативно, Krono Shop може да предостави товарителница, посредством която потребителят да следи хода на доставката, извършвана от куриерската фирма. Krono Shop не носи отговорност за забава, ако поръчката не бъде доставена в посочения срок поради независещи от него обстоятелства или вина на трети лица.

30. Krono Shop  е освободен от всяко задължение, докато трае наличието на обстоятелства извън контрола му, което възпрепятства Krono Shop да изпълни съответното задължение  (форсмажор), включително, но не само: невъзможност за набавянето на суровини и транспортни средства; пожари, земетресения, суша, приливни вълни и наводнения; война и военни действия (независимо дали са обявени или не са обявени), инвазия, действия на външни врагове, мобилизация, реквизиция или ембарго; въстание, революция, метежи, военна диктатура, узурпирана власт или гражданска война; всяка заплаха, свързана с или случай на радиоактивност, токсичност, епидемии, експлозии или всяка друга опасна заплаха или случай; бунт, безредици, пътни блокади, стачки, нарочни забавяния, локаут или производствено смущение от всякакъв вид, както и всяко друго събитие или явление, което дори и да не е изрично посочено тук е извън контрола на Krono Shop и е било непредвидимо или ако е било предвидимо е било неизбежно. Договорените срокове на доставка се удължават с времето, през което са били налични форсмажорни обстоятелства. Потребителят не може да се откаже от доставката поради забава, причинена от форсмажорни обстоятелства.

31. Krono Shop има правото да извършва частични доставки, като потребителят следва да се е съгласил с това.

32. В случай че e налице писмено изявление от страна на потребителя, с което е уговорено доставката да се извърши на доставен адрес, представляващ такъв на трето лице, с което Krono Shop няма договорни отношения, с приемането на стоката от посоченото трето лице доставката ще се смята за надлежно изпълнена. За трето лице ще се счита и всяко лице, което не е направило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка. Във всички случаи обаче доставката се извършва срещу подпис след проверка на документ за самоличност.

33. При получаване на доставката и приемане на стоката задължение на потребителя е да се убеди, че са доставени всички артикули, както и че няма видими повреди и дефекти по опаковката на стоките (кашони, пакети). Рекламации във връзка с грешни доставки или отклонения в доставените количества, които могат да бъдат установени при обикновен преглед на опаковките и по външни белези, се правят при приемане на стоката в присъствието на куриера.

33.1. В случай че при получаването се констатира увреждане на съдържанието на пратката, както и при доставяне на пратки с повредена опаковка, за които има основания да се счита, че е налице посегателство върху съдържанието на доставената пратка спрямо това при приемането ѝ от подател, се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра по образец, който се подписва от куриера и получателя на пратката, т.е. потребителя.

Ако кашоните/пакетите  са  увредени или с дефект, потребителят може да:

- откаже доставката и да подпише документите с отбелязване „отказ поради увреждане“;

- приеме доставката изцяло/частично, да уведоми куриера и да подпише документите с отбелязване „увредена“.

Във всички случаи потребителят следва да информира Krono Shop посредством съобщение по електронната поща, изпратено до service-bg@krono-shop.com, за да съобщи за характера и естеството на констатирания проблем, като приложи, при възможност, копие от констативен протокол, съставен между него и куриера.

33.2. При неспазване на гореописаната процедура (в т.ч. липса на попълнен констативен протокол и/или неуведомяване по реда на т. 33.1. и т.н.) транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на потребителя.

33.3. Транспортните разходи в двете посоки са за сметка на потребителя и при отказ от приемане на доставката при липса на обективните причини, посочени в текстовете на т. 33.

34.1.      Рискът от случайно погиване на стоката преминава върху потребителя, в качеството си на такъв по смисъла на Закона за защита на потребителя, от момента на получаването ѝ от него.

34.2. Във всички останали случаи рискът от случайно погиване на стоката преминава върху потребителя, респ. купувача, от предаването на стоката на лицето, извършващо транспорта, или от напускане склада на  Krono Shop за експедиране.

§ 7 Отказ от договор за продажба от разстояние на основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

35. Потребителят, в качеството си на такъв по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) календарни дни. Срокът се брои, както следва: от датата на получаване на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, получи последната стока.

36. Условията, при които връщането се извършва са:

- Потребителят предварително да уведоми Krono Shop чрез функционалностите в своя потребителски профил, или за нерегистрирани потребители - посредством съобщение по електронната поща, изпратено до  service-bg@krono-shop.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние.

Krono Shop ще потвърди със съобщение по електронна поща, че е получил уведомлението; 

-    Поради спецификата на стоките, потребителят следва да върне продуктите чрез същата партньорска куриерска фирма – превозвач, чрез която е била извършена първоначалната доставка.

- Стоките да не са обработвани и преработвани, с изменен външен вид (например – сглобени, монтирани, нарязани).

37. За упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП потребителят може да използва, ако желае, предоставен от Krono Shop формуляр за отказ от поръчка, наличен на следния интернет адрес: Return Form По смисъла на ЗЗП потребителят следва по недвусмислен начин за заяви решението си да се откаже от договора. Krono Shop незабавно ще изпрати потвърждение по имейла за получаването на отказа.

38. Потребителят следва да изпрати обратно на Krono Shop стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която го е уведомил за отказа си от договора от разстояние.

38.1. След получаване на информация, че потребителят желае да упражни правото си по чл. 50 от ЗЗП, Krono Shop ще се свърже с него с  цел оказване на съдействие при организиране на връщането на стоките обратно. Единствено в този случай потребителят ще може да се възползва от преференциалните цени, договорени от Krono Shop с партньорската куриерска фирма – превозвач. 

39. Всички транспортни и всякакви други разходи (в това число заявени от потребителя допълнителни услуги) по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. Потребителят се съгласява същите да бъдат приспаднати от сумата, която подлежи на възстановяване. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Krono Shop, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

40. В случаите на нарушена опаковка, нарушена цялост на защитни стикери и други означения, причинени от потребителя, Krono Shop си запазва правото да не възстанови заплатените суми в пълен размер. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да може да бъде установено естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

41. Krono Shop възстановява сумите, получени от потребителя, включително разходите за първоначалната доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. Krono Shop ще възстанови сумите, използвайки платежното средство от първоначалната трансакция.

Krono Shop не се задължава да възстанови допълнителните разходи за доставка отвъд стандартната доставка, предлагана от Krono Shop, а именно такива за услуги като „фиксиран час“, „доставка до врата“ и други, избрани oт потребителя.

§ 8 Гаранция; погасителни давностни срокове

42. Съгласно чл. 105 и следващите от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ стоките имат законова гаранция за период от 2 (две) години от датата на покупката за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Krono Shop (при условията и сроковете на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Съгласно чл. 123 и чл. 126 от ЗЗП потребителят (когато има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите) може да предяви рекламация за потребителска стока не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, а по отношение на услугите - в срок до 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.   

43. Не е налице липса на съответствие на стоките с договора за продажба при незначителни отклонения в размерите и форматите, в случай че такива евентуални отклонения са посочени в съответните указания за качество и са били известни на потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

44. При недостатъци на доставената стока, рекламирани надлежно и своевременно съгласно точка 42 по-горе, потребителят  има право на избор между поправка и замяна - дали впоследствие Krono Shop да изпълни задължението си чрез отстраняване на недостатъка, или да достави изрядна стока, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. В тези случаи се прилагат правилата за пропорционалност по смисъла на чл. 112 от ЗЗП.

45. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на 1 (един) месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

46. Правото на гаранционни претенции на потребителя се губи, ако доставената стока е променена, преработена или неправилно съхранявана или ползвана. Преди обработка и преработка на доставените стоки потребителят е длъжен да ги провери относно пригодността им за възнамеряваната от него употреба, дори и ако преди това са били доставени образци (мостри) от стоката.

47. Krono Shop не носи отговорност за влошаването на качеството на продуктите, когато те се използват извън ЕС, освен ако Krono Shop писмено не е гарантирал годността на материала при тези условия.

48. Извън законовата гаранция, Krono Shop има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции изобщо.  Търговските гаранции се прилагат при спазване на инструкциите за ползване на продуктите. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или монтирани, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго).

49. На гаранция по реда на настоящия раздел не подлежат консумативите и аксесоарите, предлагани от Krono Shop.

50. Гореизброените разпоредби уреждат гаранционните задължения на  Krono Shop  изключително и  изчерпателно, освен ако са приложими изрични договорни или императивните законови разпоредби, които им противоречат.

§ 9 Регистрация на потребителски профил

51. Ползването на сайта не е обвързано със създаването на потребителски профил. С оглед доброволния характер на регистрацията поръчки могат да се извършват както при наличието на регистрация, така и без такава.

52. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма от потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията потребителят  предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Krono Shop може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, потребителят се задължава да актуализира съответните данни в потребителския си профил. Krono Shop не носи каквато и да било отговорност, ако потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение.   

53. Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на своя адрес на електронната поща и парола, както и за действия на трети лица със същите.

54. Потребителският  профил осигурява на потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови поръчки, възможност за отказ от поръчки, както и отказ от информационни съобщения, промоционални предложения, брошури, бюлетин и др.   

55. Със създаването на потребителски профил потребителят се съгласява да получава информационен бюлетин на своя имейл, а така също изрично се съгласява и приема настоящите Общи условия.

56. По искане на потребителя, потребителският му профил, респ. регистрацията, може да бъде прекратен/а във всеки един момент.

§ 10 Ограничаване и отказ от отговорността

57. Въпреки че Krono Shop полага всички разумни усилия, за да гарантира, че съдържанието на сайта е актуализирано и правилно, Krono Shop не гарантира неговата точност.

58. Сайтът може да бъде недостъпен от време на време поради поддръжка или неизправност на компютърното оборудване или поради различни други причини.

59. Krono Shop не поема отговорност за закъснения, прекъсвания, грешки, дефекти, пропуски или заличавания, свързани с повреда в комуникационната линия, работа или предаване, промяна или кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до комуникациите на потребителите.

60. Krono Shop не носи отговорност за каквито и да е технически или нетехнически неизправности или други проблеми на хостинг услуги, компютърни системи, сървъри или доставчици, телефонни мрежи или телефонни услуги, оборудване за компютри или мобилни телефони, софтуер, плеъри поради технически проблеми или задръствания в интернет трафика, или във връзка с уебсайта, включително увреждане или повреда на компютър, мобилен телефон или друг хардуер или софтуер на потребителя или на друго лице, свързани с или в резултат от използването или изтеглянето на съдържание във връзка с мрежата и/ или във връзка с уебсайта.

61. Уебсайтът може да съдържа линкове към уебсайтове или ресурси на трети страни, които могат да бъдат очевидни, или не, както и софтуер, текст, графики, статии, снимки, дизайн, звук, видео, музика, информация, софтуерни приложения, плъгини и друго съдържание, произхождащо от трети страни. Krono Shop не е собственик, не контролира, не проверява и не носи отговорност за съдържанието или изпълнението на съдържанието на трета страна, което е упоменато на този уебсайт или за което има публикувани линкове.

62. Императивната законова отговорност за продуктови дефекти остава незасегната. Всяко изключване или ограничение на отговорността на  Krono Shop се прилага също и по отношение личната отговорност на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците на  Krono Shop.

§ 11 Приложимо право, компетентен съд

63. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

64. В случай на възникнали спорове страните следва да положат усилия за разрешаването им извънсъдебно, във взаимен интерес. При непостигане на споразумение всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

§ 12 Заключителни разпоредби

65. Страните констатират, че с оглед валидното сключване на договор и свързаните с него документи, осъществяването на кореспонденция по този повод, както и изпълнението на договорните задължения си предоставят документи, съдържащи лични данни. В съответствие на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) всяка от страните декларира, че обработва същите по законосъобразен и по прозрачен за субектите на данните начин, както и че ще спазва приложимото законодателство, свързано със защита на данните.

66. В случай че някоя част от тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима, това няма да засегне действителността на никоя друга разпоредба на тези Общи условия. Договарящите страни ще опитат чрез добросъвестни преговори да заменят частта от тези Общи условия, оказала се недействителна или неприложима. В случай че страните не успеят да се договорят за заместваща клауза, това няма да засегне действителността на останалата част на тези Общи условия. Същото е приложимо и при празноти.

67. Възпроизвеждане на текстове, образи и информация от уебсайта става при условията на Закона за защита на авторското право и сродните му права и/или нормативните актове, уреждащи съответните отношения.

68. Всяка промяна или отклонение от предходните разпоредби изисква писмена форма за действителност. Това се отнася и до промяна на самата клауза за писмена форма.

69. При несъответствие между разпоредбите на тези Общи условия и сключен индивидуален договор, клаузите на индивидуалния договор са с предимство.

70. Тези Общи условия се сключват на български език и английски език. В случай на несъответствие с предимство е българският текст.

71. Тези Общи условия са в сила считано от 01.06.2020 г. и се прилагат по отношение на всички договори от разстояние, сключени чрез сайта и електронния магазин, по които страна е Krono Shop. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Krono Shop, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички потребители на сайта, които имат регистрация.

72. Актуалният текст на тези Общи условия е достъпен и на интернет страницата на електронния магазин на Krono Shop: www.krono-shop.com

 

Последно разгледани

Абонирай се за нашия бюлетин

Регистрирай се сега, за да научиш първи за предстоящи нови продукти и тенденции от Krono SHOP.